2006

Dualizmus

Dualizmus je metafyzická doktrína, že existujú dve substancie, t.j. oddelené a nezávislé typy bytia, jeden materiálny a druhý duchovný (spirituálny). Materiálna substancia je jednoznačne definovaná ako fyzická alebo hmotná a tvrdí sa o nej, že je tou zásadnou realitou, na ktorej spočíva empirický svet, t.j. svet, ktorý vidíme, počujeme atď. a ktorý sa meria tak našimi zmyslami ak aj prístrojmi, ktoré zväčšujú rozsah zmyslov. Takými sú napr. elektrónový mikroskop, teleskopy, radar atď.

Duchovný svet sa opisuje naopak ako nefyzická, nehmotná realita, na ktorej je postavený neempirický svet, nazývaný aj psychologický, mentálny alebo spirituálny svet.

Dualisti majú radi vieru v nesmrteľnosť. Ak existuje iný druh reality okrem tela, toto „netelo" môže vzdorovať smrti. „Netelo" vraj dokáže existovať večne v určitom nefyzickom svete, prežívajúc netelesné radostí či bolestí, ktorú poskytuje nefyzický Boh.
Aj keď sa tento pojem zdá byť nezmyselným, zjavne poskytuje mnohým ľuďom veľkú útechu a nádej.

Niektorí dualisti si mimoriadne radi zakladajú na skutočnosti, že keď rozprávame o telesných a netelesných veciach, používame rôzne druhy jazyka. Pripomínajú, že keď rozprávame o telesných veciach, používame jazyk, ktorý lokalizuje alebo kauzálne spája predmety v priestore. Keď však hovoríme o procesoch, ako je myslenie, vôbec nepoužívame jazyk na vyjadrenie vecí v priestore. Neuvažujeme o myslení ako o niečom, čo sa odohráva v nejakom priestore, ani myšlienku neopisujeme tak, že by mala nejaké fyzické rozmery.

To je pravda, avšak dualisti z tohto faktu o rozdielnom vyjadrovaní sa vyvodzujú, že nefyzické je substanciou, t.j. je to druh reality schopnej nezávislej existencie, neredukovateľnej na nejaký iný jav. Väčšina dualistov by súhlasila, že napr. farby nie sú substanciami, pretože farby neexistujú nezávisle: sú redukovateľné na iné javy, ako je svetlo, zmyslový aparát atď. A predsa by väčšina dualistov nesúhlasila s tým, že myslenie, vnímanie, túžba, želanie atď. sú redukovateľné na materiálne procesy (t.j. stavy mozgu). Veria, že tieto psychologické alebo mentálne aktivity sa dajú najlepšie vysvetliť ako funkcie nefyzickej substancie.
Iste môžu byť koherentne vysvetlené dualizmom, ale nie je nevyhnutné vziať si na pomoc vieru v nefyzickú realitu, aby sme vedeli vysvetliť všetko, o čom je ťažké rozprávať fyzickým jazykom.

V každom prípade je dosť pochybné predpokladať, že spôsob, akým sa vyvíjal jazyk, je kľúčovým znakom pôvodu reality.

Viď súvisiace položky o astrálnej položky, mysli, zážitkov blízkej smrti, mimotelových zážitkov, dívania sa na diaľku a dušiach.

Ďalšie čítanie

· "Dualism" in the Internet Encyclopedia of Philosophy

· Churchland, Patricia Smith. Neurophilosophy - Toward a Unified Science of the Mind-Brain (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1986).

· Dennett, Daniel Clement. Brainstorms: Philosophical Essays on Mind and Psychology (Montgomery, Vt.: Bradford Books, 1978).

· Dennett, Daniel Clement. Consciousness explained illustrated by Paul Weiner (Boston : Little, Brown and Co., 1991).

· Dennett, Daniel Clement. Kinds of minds : toward an understanding of consciousness (New York, N.Y. : Basic Books, 1996).

· Ryle, Gilbert. The Concept of Mind (New York: Barnes and Noble: 1949).

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár