2006

Boh

V západných náboženstvách ako Judaizmus, Kresťanstvo a Islam, je Boh jednou a jedinou Najvyššou Bytosťou, Tvorcom všetkého.

Existuje len to, čo chce Boh. Boh je všemocný, vševedúci, všadeprítomný, všedobrý a večný.
Boh nemá ani začiatok ani koniec. Svet a jeho zložky boli stvorené Bohom pre istý účel. Boh stvoril ľudské bytosti, aby Ho poznávali, milovali, ctili si Ho, slúžili Mu a poslúchali Ho. O Bohu sa hovorí v mužskom rode, hoci Boh je čisto spirituálny a nemá materiálne ani telesné časti. Ľudia budú po smrti súdení podľa toho, ako dobre splnili poslanie, ktoré im Boh naplánoval. Tí, ktorí zlyhali, hriešnici, budú na večnosť potrestaní. Tí, ktorí uspeli, budú na večnosť odmenení. O tom, aká presne je tá odmena alebo trest, sa vášnivo diskutuje, ale zdá sa, že všetci sa zhodujú na tom, že tí odmenení zostanú v prítomnosti Boha, zatiaľ čo tí potrestaní nie.

Boha zobrazujú v podobe otca, podľa starej patriarchálnej rodinnej štruktúry. Boh ochraňuje svoju rodinu, ale je tiež vládca rodiny a jeho príkazy musia byť poslúchnuté. Kresťania považujú Ježiša Nazaretského súčasne za človeka aj za božskú bytosť. Táto doktrína je známa ako Prevtelenie a pokladá sa za záhadu viery, ako môže byť niekto zároveň človekom aj bohom, pretože takáto bytosť prekračuje chápanie ľudí.
Rozum a logika nemôžu demonštrovať pravdivosť takejto myšlienky, pretože základom musí byť viera.

Boh vydáva príkazy a tieto sú základom morálky. Byť dobrým človekom znamená poslúchať príkazy Boha. Očividne, ak by Boh neprikazoval ľuďom, že nemajú vraždiť, vraždu by sme mohli moráne ospravedlniť. Avšak, pretože Boha je všedobrý, nemusíme sa trápiť nad tým, že by Boh mohol prikázať niečo, čo je zlé. Neumožňuje to sama jeho Podstata.

Pre mnohých veriť v Boha znamená veriť, že ak by Boh neexistoval, tak by mohli páchať ľubovoľné zlo, bez ohľadu na to ako ohavné. Jediné, čo ich drží na uzde, vravia, je to, že im Boh prikázal, aby nevraždili, nekradli, atď. Vravia, že ich život by nemal zmysel, keby nemali tie pokyny zhora, ako majú nakladať so svojim životom. Ale aký zmysel má živoť, keď je založený výlučne na slepej poslušnosti? Už sme videli účinky slepej poslušnosti priveľa ráz na to, aby sme mohli považovať takýto názor za hodnoverný.

Viď súvisiace položky o ateizme, Ockhamovej britve a zázrakoch.

Ďalšie čítanie

· Postive Atheism

· The Atheism Web

· Welcome to alt.atheism!

· The Secular Web

· The Atheist Alliance

· Natural Theology Internet Encyclopedia of Philosophy

· Religious Atheism

· An Atheist's Homepage Adrian Barnett

· Western Philosophical Concepts of God - Internet Encyclopedia of Philosophy, Berman, David. ed. Atheism in Britain, 5 vols., (Bristol, UK: Thoemmes Press, 1996).

· Darrow, Clarence. Absurdities of the Bible

· Freud, Sigmund. The Future of an Illusion (1927).

· Hobbes, Thomas. Leviathan [this on-line file contains the entire book & is quite large] (1651), ch. XII, "Of Religion."

· Johnson, B. C. The Atheist Debater's Handbook (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1981).

· Martin, Michael. Atheism : a Philosophical Justification (Philadelphia: Temple University Press, 1990).

· Persinger, Michael. Neuropsychological Bases of God Beliefs (Praeger Pub Text., 1987)

· Rachels, James. "God and Human Attitudes," in Religious Studies 7 (1971). Reprinted in Philosophy and the Human Condition, 2nd. ed. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1989), pp. 509-518.

· Smith, George H. Atheism : the Case Against God (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1979)

· Smith, Homer. Man and His Gods, foreword by Albert Einstein (Boston: Little, Brown and Company, 1952).

· Spinoza, Baruch de. Theologico-Political Treatise (1670).

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár