2006

Argument z ignorancie 

Argument z ignorancie (argumentum ad ignorantiam) je klamný logický záver z irelevancie, ku ktorému dochádza, keď niekto tvrdí, že niečo je pravda len preto, lebo nebol dokázaný opak, alebo že niečo nie je pravda len preto, že nebola dokázaná pravda. Pravdivosť alebo nepravdivosť tvrdenia závisí na existencii podporných alebo vyvracajúcich dôkazov, nie na nedostatku podpory alebo vyvrátenia dôkazov od oponenta tvrdenia. Nemôžem dokázať, že Einsteinova teória relativity je pravdivá, ale to má sotva nejaký súvis s pravdivosťou alebo nepravdivosťou jeho teórie. Nemôžem dokázať, že nie je pravda, že túto planétu navštívili mimozemšťania, ale to nijako nesúvisí s tým, či je toto tvrdenie pravdivé.

Klamný záver argumentu z ignorancie neobsahuje tvrdenie, že každý človek je ignorant. Ak chápame slovo ignorancia skôr ako "
nemať vedomosť", tak by názov tohto klamného záveru asi neznel tak zavádzajúco, ako tomu bežne je. Ku klamného záveru dochádza vtedy, keď z nedostatku vedomosti o tom, aká je skutočnosť, prídeme k záveru, že pravdou je opak toho, aký je skutočný stav. Asi by sa mal tento klamný záver skôr nazývať "nesprávny záver z nedostatku dôkazov o opaku".

Zdá sa, že argument z ignorancie je lákavejší, keď môže hrať na strunu zbožného želania. Ľudia, ktorí chcú veriť, napríklad, v astrálnu projekciu, budú asi náchylnejší myslieť si, že nedostatok dôkazov o opaku ich želanej viery, ju vlastne nejako dokazuje.

Ďalšie čítanie

· Stephen's Guide to Fallacies

· Kahane, Howard. Logic and Contemporary Rhetoric: The Use of Reason in Everyday Life, 8th edition (Wadsworth, 1997)

The Skeptic's Dictionary

© copyright Robert Todd Carroll, Slovak translation © copyright Vladimír Luknár